Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser.pdf

 

Salgs- og leveringsbetingelser Vesla Coating A/S 

1. Aftalegrundlag
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved alle leverancer fra Vesla Coating A/S, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. 

2. Tilbud og ordrebekræftelse
Tilbud fremsat af Vesla Coating er gældende i 8 dage fra tilbudsdagen og bortfalder automatisk og uden yderligere varsel, hvis der ikke forinden er modtaget accept fra kunden. Vesla Coating bekræfter ved fremsendelse af ordrebekræftelse, at der er indgået en bindende aftale, medmindre køber inden deadline for bestilling har fremsat indsigelser.

Kundens ordre er først accepteret, når kunden har modtaget Vesla Coating’s accept af tilbuddet. Vesla Coating’s tilbud er først accepteret, når Vesla Coating har modtaget overensstemmende accept fra kunden.

Kundens ordre kan stiltiende accepteres af Vesla Coating ved fremsendelse af varer indenfor de af kunden angivne konditioner og tidsfrist. Ordrer under DKK 2.500,- netto ekskl. moms og afgifter pålægges ekspeditionsgebyr på DKK 350,- 

3. Priser
Priser for produkter angives eksklusive moms og afgifter. Vesla Coating forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, råvareprisstigninger, statsindgreb eller lignende forhold. 

4. Levering
Levering sker i mangel af anden skriftlig aftale ab Vesla Coating’s fabrik. Påtager Vesla Coating sig at levere varen for køber, sker dette ufranko og fragtudlæg debiteres køber. Varerne aflæsses efter købers instruktion.

Ordrer over 6.000,- ekskl. moms. leveres fragtfrit. Gælder hele Danmark, dog kun brofaste øer.

Ved hasteordrer påregnes tillæg 1.500,00 (ekskl. moms) samt leveringstillæg på 750,00 (ekskl. moms)

Ved aflæsning på byggeplads aflæsses varerne på fast vej (asfalt eller beton). Køberen har ansvar for, at alle forhold på det anviste aflæsningssted er lovlige og forsvarlige, og at evt. adgangsvej er bæredygtig. Varerne henstår fra leveringen for købers regning og risiko.

Såfremt Vesla Coating ikke leverer til aftalt tid, kan kunden skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Herudover kan kunden ikke rejse krav mod Vesla Coating som følge af forsinkelse.

Det er muligt selv at afhente på Vesla Coating’s varelager. I tilfælde af at varer ikke afhentes inden 48 timer vil leverancen blive betragtet som ”returnerede varer” med beregning af ekspeditionsgebyr. 

Ved levering af produkter på engangspaller vil der være en fastsat pris pr. størrelse.

5. Vareprøver
Vareprøver fremsendt til kunden, viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor Vesla Coating ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser. 

6. Betaling
Købesummen forfalder til betaling 20 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Såfremt kunden misligholder betalingsforpligtigelsen er Vesla Coating berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer fra kunden. Betales restancen ikke inden en af Vesla Coating fastsat yderligere kort frist, er Vesla Coating berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler med kunden. 

7. Mangler og reklamation
Kunden skal straks ved modtagelsen og inden produkterne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå produkterne for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering, og under alle omstændigheder inden ibrugtagning eller bearbejdelse.

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Vesla Coating uden ugrundet ophold. 

8. Returnering
Returnering af varer kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Vesla Coating, og skal ske inden en måned efter levering. Vesla Coating’s accept af returnering af varer er betinget af, at varer og emballage er i samme stand som ved levering. Ved kreditering af returvarer beregnes et fradrag på 10% af fakturaværdien. Engangspaller betragtes som en vare, men tages ikke retur. Bestillingsvarer tages ikke retur. Kun særskilt faktureret returemballage modtages retur, og kun såfremt emballagen er tømt og i øvrigt uskadt. Samtlige udgifter ved vare- og emballagereturnering er Vesla Coating uvedkommende. 

9. Ansvar
De oplysninger og måleværdier, som fremgår af produktinformationerne og brugsanvisningen på emballagen, er vejledende og angivet ud fra idealbetingelser. Der bør foretages en indledende afprøvning med produktet under de aktuelle forhold, inden der arbejdes videre med større mængder. Vesla Coating påtager sig intet ansvar, hvis produkterne ikke anvendes som foreskrevet, eller hvis de bruges under ekstreme betingelser. Vesla Coating er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende (ej heller tab som følge af omgørelse af udført arbejde vedrørende det af Vesla Coating leverede produkt). Vesla Coating’s ansvar begrænses således i ethvert tilfælde til efterlevering og/eller omlevering af det leverede produkt. Såfremt der måtte blive pålagt produktansvar overfor andre end køberen, er køberen forpligtet til at holde Vesla Coating skadesløs i samme omfang, som Vesla Coating’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Den vejledende assistance, der ydes af Vesla Coating, har alene til formål at bistå køberne med de erfaringer, Vesla Coating til enhver tid har opnået med hensyn til produkternes rette anvendelse. Vesla Coating afprøvninger foregår under ideelle laboratoriemæssige forhold, hvorfor der i praksis altid skal foretages indledende forsøg under de aktuelle betingelser. Eventuelle referenceområder må ikke fjernes. Da Vesla Coating kun er leverandør, påtager Vesla Coating sig ikke noget ansvar som projekterende arkitekt, rådgivende ingeniør, udførende håndværker eller lignende, uanset om Vesla Coating måtte have bistået køber med sine erfaringer jf. ovenfor eller på anden måde. 

10. Force Majeure m.v.
I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke (lovlige såvel som ulovlige strejker og arbejdsnedlæggelser), lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskade, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energimangel, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvorover Vesla Coating ikke er herre, er Vesla Coating berettiget til at udskyde eller annullere sin ydelse. Kunden kan hverken i tilfælde af udskydelse eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Vesla Coating. 

11. Værneting og lovvalg
Som værneting for enhver tvist som udspringer af nærværende aftale er aftalt retten i Herning.

Dansk ret, med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelse af enhver tvist mellem parterne. Videbæk d. 15 november 2022.

Vesla Coating A/S – Fabriksvej 12 – 6920 Videbæk – Tlf.: 97173266 – www.vesla.dk mail@vesla.dk